Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden en beleid ter bescherming van privé-leven en persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Effie Belgium vzw
Buro & Design Center, Esplanade 1 Box 8,
1020 Brussel
E-mail: info@effiebelgium.be
Telefoon: 0475 96 14 72

Effie Belgium is een geregistreerd merk toebehorend aan de Effie Belgium vzw. De naam van het domein "effiebelgium.be" is voorbehouden voor Effie Belgium.

Effie Belgium heeft deze informatiesite opgericht om de bezoekers de mogelijkheid te geven kennis te maken met de vereniging en de cases.

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers en leden die de site van Effie Belgium bezoeken, welke de fysische locatie of het individuele toegangskarakter ook is. Wanneer u zich op de site begeeft, aanvaardt u de huidige gebruiksvoorwaarden zoals onderstaand vermeld. Indien u deze weigert, wil dan deze site niet raadplegen. Noteer ook dat de gebruiksvoorwaarden bij wijlen gewijzigd en/of herzien kunnen worden. Bij elke nieuwe verbinding met de site, aanvaardt u ambtshalve de gewijzigde en/of herwerkte gebruiksvoorwaarden.

Naleving van de Belgische wet op het privé-leven en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Effie Belgium respecteert het privé-leven van de bezoekers van deze site. De persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site aan Effie Belgium worden overgemaakt, zijn deze die u vrijwillig aan ons heeft meegedeeld bij uw inschrijving, uw informatie-aanvragen of bij uw inschrijvingen voor onze activiteiten. Deze persoonsgegevens worden bewaard en opgenomen in een data-bestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informaties en/of activiteiten die eigen zijn aan Effie Belgium.

Uw gegevens worden gebruikt:

Wij beschouwen deze toepassingen als een gerechtvaardigd belang aangezien u zich expliciet geregistreerd heeft bij onze vereniging.

In geen enkel geval zullen de ingewonnen persoonlijke gegevens noch aan derden verkocht, noch gebruikt worden voor niet voorziene doeleinden. Effie Belgium kan gegevens wel delen met verwerkers voor specifieke organisatorische doeleinden: het creëren van badges op evenementen; het verzenden van drukwerk zoals uitnodigingen, brochures en jaarverslag; het verwerken van persoonsgegevens voor het goede verloop van activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit relevant is om u te informeren over de activiteiten van Effie Belgium.

Conform de Wet op het Privé Leven, nl. de Wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 April 2016, beschikt u bij Effie Belgium over de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

In dit geval kunt u dit melden via e-mail naar info@effiebelgium.be of een brief schrijven naar volgend adres:

Effie Belgium vzw
Buro & Design Center, Esplanade 1 Box 8
1020 Brussel

Klachten kan u ook steeds richten aan de Gegevensbeschermings Autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Auteursrecht

De hele site en elk van haar afzonderlijke elementen vallen onder de Belgische en Internationale Wetgeving over het Auteursrecht en in een bredere context over de intellectuele eigendom (waaronder namelijk de bescherming van het auteursrecht, van het merkenrecht, wet op de gegevensbestanden...).

Alle reproductie- en representatierechten, en rechten op openbare communicatie worden voorbehouden, met inbegrip van de downloadbare documenten en visuele, audiovisuele, fotografische en andere presentaties. De reproductie van een deel of van heel deze site op een elektronisch medium, welke het ook zij, is uitdrukkelijk verboden, hetzij via speciale en schriftelijke toelating van Effie Belgium.

Enkel een reproductie op papier is toegelaten op voorwaarde dat deze strikt persoonlijk worden gebruikt, dat de integriteit van de weergegeven documenten nageleefd wordt, of met de korte duidelijke en leesbare vermelding van de bron, bvb. op de volgende wijze: "Effie Belgium-document komende van de site effiebelgium.be. Alle rechten zijn voorbehouden voor de Effie Belgium". Het Internetadres van de site effiebelgium.be moet imperatief verschijnen op de referentie.

Elk ander gebruik is onderworpen aan een voorafgaand en duidelijk akkoord vanwege Effie Belgium.

Merken

De merken en logo's worden gedeponeerd door de ondernemingen, verenigingen of organismen die er de eigenaar van zijn. Hun reproductie of gebruik, van welke aard ook, is verboden, behalve bij schriftelijke toelating van de eigenaar van het merk of het logo.

Links

Om de site voor u zo aangenaam mogelijk te maken kan huidige site links naar sites bevatten die geen deel uitmaken van Effie Belgium. Gelieve te noteren dat de inhoud van deze sites niet gecontroleerd, noch beïnvloed kunnen worden door Effie Belgium. Hoewel Effie Belgium u een toegang kan bezorgen tot deze sites die haar niet toebehoren, houdt dit in geen geval in dat Effie Belgium voor deze sites borg staat of ze ondersteunt.

Daarenboven zal Effie Belgium niet verantwoordelijk worden gesteld, op welke manier dan ook, voor de inhoud van deze sites of voor de gevolgen van uw gebruik van deze.

Elke link naar de site van de Effie Belgium dient het onderwerp te zijn van een voorafgaande of schriftelijke toelating vanwege Effie Belgium. Effie Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de inhoud van de sites die verbonden zijn aan de site van Effie Belgium, en meer algemeen omwille van haar links.

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt op regelmatige basis bijgewerkt. Toch is het mogelijk dat er hier en daar iets over het hoofd gezien werd. Aarzel dan ook niet om ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan per e- mail naar info@effiebelgium.be

Effie Belgium garandeert niet dat alle informatie correct, compleet en bijgewerkt is. Effie Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit uw toegang of gebruik van deze site.

Effie Belgium vraagt aan al zijn contacten om alle wetgeving te respecteren, in het bijzonder de wetten tot bescherming van de economische mededinging.


Laatste bijgewerkt op 4 juni 2018.